ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്-2022

📮 പത്താം ക്ലാസ് (SSLC) ജയം/തത്തുല്യം ആണ് യോഗ്യത. കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

📮 പ്രായപരിധി: 18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വരെ (സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് വയസ്സിളവുണ്ട്‌ )

📮തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ₹21,700 രൂപ മുതൽ 69100 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു.

📮 അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല

📮 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.👇🏻

http://bit.ly/India-post-office-recruitment-2022
http://bit.ly/India-post-office-recruitment-2022

📮ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2022 ഡിസംബർ 14

📮 പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്കും ഗ്രൂപ്പു കളിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി തേടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും.

👉ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

💡അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആർക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെടരുത്.

🔰നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാം...ഷെയർ ചെയ്യുക.