ഫയർമാൻ, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ ഗ്രാഫർ, തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഫയർമാൻ, ഫയർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ, സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ ഗ്രാഫർ, തുടങ്ങി നിരവധി ഒഴിവുകൾ

പത്താംക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

*അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇🏻*

https://bit.ly/DRDO-recruitment-2022
https://bit.ly/DRDO-recruitment-2022

അവസാന തിയ്യതി: ഡിസംബർ 07

*മറ്റുള്ളവർക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യൂ .. ഒരാൾക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നേടാൻ സഹായകമാകും*

🟡 പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക

ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആർഡിഒ) സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ജെടിഒ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന.....
 ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആർഡിഒ) സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ജെടിഒ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന...