ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒഴിവുകൾ  ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒഴിവുകൾ
  റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ
  സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് & കണ്ണൂർ
  ശമ്പളം: 25k ഉം അതിൽ കൂടുതലും
  എംബിഎ ഉള്ള ഫ്രഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ബിരുദധാരികൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക: 9061541068