ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജോലിയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്


 (ആൺ)
 യോഗ്യത
 ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്
 വയസ്സ്
 35 വരെ
 ശമ്പളം
 15000+ഭക്ഷണവും താമസവും
 9061541068