റൂട്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

 


അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമുണ്ട്
 ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിനുള്ള റൂട്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 ഏരിയ: കരുനാഗപ്പള്ളി, ഹരിപ്പാട്
 കമ്പനിയുടെ പേര്: *ദിശ എന്റർപ്രൈസസ്*
 ഡിവിഷൻ: എഫ്എംസിജി
 ബന്ധപ്പെടുക:9846916860,9995732007