സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ടെലികോളർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ 
ടെലികോളർ (സ്ത്രീകൾ)
 പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും മുൻഗണന.
 KM ട്രാക്ടറുകൾ
 വളാഞ്ചേരി
 *വിളിക്കുക: +91 9846827371*
 ഇമെയിൽ: _kmtractors@yahoo.co.in_