ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്കോഴിക്കോട്
 എരഞ്ഞിപ്പാലം
 ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വനിത സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
 യോഗ്യത
 +2, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ
 കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം വേണം
 വയസ്സ്
 35 വരെ
 ശമ്പളം
 10000
വിളിക്കുക: 9061541068