ഇന്തോ തിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഒഴിവുകൾ -628റിക്രൂട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം www.recruitment.itbp.nic.in
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 30 വരെ.
യോഗ്യത SSLC/ +2(Phy, Chem, maths), ITI/ Diploma.
വയസ് 18-23/25
HC/Constable ( Tele Comn)
ഒഴിവുകൾ 341
Tradesman (tailor, gardener, cobbler, safaiwala, washerman, barber)
ഒഴിവുകൾ 287
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 23 മുതൽ
പരുഷന്മാർക്കും /വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
വിശദവിവരങ്ങൾക്കു 7012604251.
മറ്റുഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിക്കു