ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ണൂർ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ബേക്കറി ആൻ്റ് കൺഫക്ഷനെറിയിൽ ചില ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകൾ നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്.
1. ബേസിക് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൺ ബേക്കറി & കൺഫക്ഷനെറി.... ഫീസ് 6000 രൂപ
2. അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൺ ബേക്കറി & കൺഫക്ഷനെറി.....ഫീസ് 9000 രൂപ
 ഏപ്രോൺ, നൈഫ്, ക്യാപ് എന്നിവ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്നു.....
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധിയില്ല........ ഈ സുവർണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.....
കോഴ്സിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇൻ റ്റിറ്റൂട്ടിൽ വന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്
Food craft institute
Ondane road
Kannur
04972706904 9995025076, 9447600322