ജോലി ഒഴിവുകൾ ജീസൺസ് ഗോൾഡ്‌& ഡയമണ്ട്സ്

 ```📣 ആവശ്യമുണ്ട്.!!```

____________________________________

*ജീസൺസ് ഗോൾഡ്‌& ഡയമണ്ട്സ്,* കമ്പിൽ

____________________________________


കമ്പിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ജീസൺസ് ഗോൾഡി'ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്..


1️⃣ SALESMAN - 02 Nos  (1Year experience)

2️⃣ ACCOUNTANT -01 Nos (Male/Female)1Year experience


താൽപര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക;


📲 Mob: 9020120001, 9895652452

📧 Email: gsonsgold916@gmail.com