ജി ഫാർമസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

യോഗ്യത: ബി ഫാം / ഡി ഫാം.

 ജോലി സമയം: രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ. ശമ്പളം : 18000 - 20000.

സ്ഥലം: സർക്കാർ . മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ സമീപം , പാലക്കാട്.


നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ അയയ്‌ക്കുക: gpharma.pkd@gmail.com